Юридик бүлеге

назад

Төп функцияләр.

1. Секторның төп бурычы – Комитет эшчәнлеген хокукый тәэмин итү.

2. Сектор түбәндәге функицияләрне гамәлгә ашыра:

Татарстан Республикасы законнары проектларын, шулай ук Татарстан Республикасы Президенты указлары һәм күрсәтмәләре проектларын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре проектларын, Комитет тарафыннан эшләнүче бүтән хокукый актлар проектларын әзерли йә аларны әзерләүдә катнаша (анализлый, хокукый экспертиза уздыра);

Комитетның норматив хокукый актлары проектларына хокукый экспертиза уздыра;

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыра;

норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертү яисә аларны юкка чыгару (үз көчен югалткан дип танулар) турында мөстәкыйль рәвештә йә бүтән структур бүлекчәләр белән бергә тәкъдимнәр әзерли;

Комитетка кергән норматив хокукый актлар проектлары буенча мөстәкыйль рәвештә йә бүтән структур бүлекчәләр белән бергә бәяләмәләр (фикерләр) әзерли;

Комитет рәисе имзаласын өчен тапшырылган норматив хокукый актлар проектларына һәм бәяләмәләргә виза сала (Татарстан Республикасы Электрон документлар әйләнешенең бердәм ведомствоара системасында килештерә);

Комитет компетенциясе өлкәсендә һәм Комитет вәкаләтләрен төгәлләштерү буенча дәүләт идарәсен каилләштерү буенча тәкъдимнәр эшләүдә катнаша;

Комитет компетенциясе өлкәсендә законнар мониторинглауны мөстәкыйль рәвештә йә бүтән структур бүлекчәләр белән бергә гамәлгә ашыра;

федераль закон, Татарстан Республикасы законы һәм бүтән норматив хокукый акт кабул итүгә бәйле рәвештә әзерләргә һәм чыгарырга кирәк булган норматив хокукый актларны  билгеләнгән срокларда әзерләү һәм чыгару буенча Комитетның структур бүлекчәләренең эшен җайга сала; 

квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 1еннән дә соңга калмыйча, Татарстан Республикасы законнары белән әзерләнүе һәм чыгарылуы карала торган норматив хокукый актларны әзерләүнең барышы һәм аларны кабул итүнең күз алдында тотылучы сроклары турындагы мәгълүматны Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына тапшыруны тәэмин итә;    

Комитет компетенциясе өлкәсендә Россия Федерациясендә хокук куллануны мониторинглау буенча Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган методика нигезендә хокук куллануны мониторинглауны оештыра;   

ел саен, 15 апрельгә кадәр, үткән елда хокук куллануны мониторинглау нәтиҗәләре турында, нормалар иҗат итүдә һәм (яисә) хокук куллану эшчәнлегендә хокук куллануны мониторинглау барышында ачылган җитешсезлекләрне бетерү буенча күрелгән чаралар турында мәгълүматны, «Татарстан Республикасында хокук куллануны мониторинглау турында» Татарстан Республикасы Президентының 2012 елның 15 маендагы № ПУ-331 Указы, шулай ук Россия Федерациясендә киләсе елга хокук куллануны мониторинглау планы проектына тәкъдимнәр нигезендә Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына тапшыруны тәэмин итә;

законнарны куллану практикасын башка структур бүлекчәләр белән бергә гомумиләштерә, аны камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшли һәм аларны Комитет рәисе каравына кертә;

килешүләр, шартнамәләр әзерләүдә катнаша, шулай ук аларга хокукый экспертиза уздыра;

структур бүлекчә тарафыннан Комитетның норматив хокукый актларын сайлап алу һәм дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына  җибәрү эшендә катнаша;

Комитетның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен судларда, башка дәүләт хакимияте органнарында һәм җирле үзидарә органнарында яклауны гамәлгә ашыра, юридик затлар һәм гражданнар белән үзара мөнәсәбәтләрдә билгеләнгән тәртиптә судларда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты мәнфәгатьләрен чагылдыра;   

Комитет хезмәткәренә Комитет компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча хокукый ярдәм күрсәтә;

Комитет җитәкчелеге өчен законнар буенча белешмә материаллар әзерли;

«Татарстан Республикасында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында» 2012 елның 2 ноябрендәге №73-ТРЗ Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында Комитет компетенциясе өлкәсендә чаралар башкара (башкаруда катнаша);

 Комитетның рәсми Интернет-сайтын администрацияләүне гамәлгә ашыра, шул исәптән «Электрон Хөкүмәт» порталы эшен тәэмин итә;

эшләр алып баруны, корреспонденцияне һәм башка мәгълүматны формалаштыруны, җибәрүне/алуны, шул исәптән электрон элемтә каналлары буенча да, гамәлгә ашыра.

Юридик бүлеге
Бүлекчә мөдире
Телефон:
(843) 264-72-01
Email:
2 категорияле белгеч
Телефон:
(843)264-72-44
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования