Максатлар һәм бурычлар

 Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты – дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыруга идарә функцияләрен гамәлгә ашыручы, Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерүне мониторинглаучы һәм идарәчел карарлар кабул итү өчен Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары эшчәнлегенең мәгълүмати нигезен формалаштыручы Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органы.  

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитет түбәндәге төп функцияләрне гамәлгә ашыра:

• Федераль дәүләт статистикасы хезмәтенең, Федераль дәүләт статистикасы хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органының методологик рекомендацияләре нигезендә социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыру;

• Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән берлектә мониторинг структурасын һәм составын фаразлау һәм планлаштыру;

• Татарстан Республикасы министрлыклары белән берлектә социаль-икътисадый мониторинг системасын үстерүнең һәм камилләштерүнең дәүләт программаларын эшләүдә һәм гамәлгә ашыруда катнашу (Татарстан Республикасы икътисадына индикатив идарәнең гамәлдәге регламенты нигезендә яңа программалар эшләү турында Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан карар кабул ителгәннән соң);

• республиканың икътисадый иминлеге мәсьәләләре буенча, республика максатчан программаларын гамәлгә ашыруның барышы буенча, республика икътисадының социаль-хезмәт өлкәсе буенча, конъюнктур сораштырулар базасында республика икътисадының төрле секторлары торышы буенча, мәгълүмати-аналитик база формалаштыру буенча, товар базарларының, халыкны эш белән тәэмин итүнең торышы, керемнәр һәм халыкның тормыш дәрәҗәсе, товарларга һәм хезмәт күрсәтүләргә бәяләр динамикасы буенча мәгълүмати-аналитик база формалаштыру;

• иң мөһим макроикътисадый күрсәткечләрне билгеләү, баланс исәп-хисапларын, финанс ресурслар әйләнешенең җыелма балансы исәп-хисапларын үтәү, республика муниципаль берәмлекләре киселешендә халыкның акчалата керемнәрен, яшәү минимумын һәм минималь куллану бюджетын бәяләү эшләрен башкару;

• күрсәткечләрнең социаль-икътисадый мониторинг системасын формалаштыруга Татарстан Республикасы дәүләт заказы кысаларында билгеләнгән составы буенча  республика муниципаль берәмлекләренең, хуҗалык итүче субъектларның паспортларын гамәлгә кертү;

белешмә бюллетеньнәр һәм бүтән мәгълүмати-аналитик басмалар чыгару, Комитет компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән үзара хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру;

• муниципаль берәмлекләрнең социаль-икътисадый хәлен характерлаучы күрсәткечләр системасын эшләү һәм актуальләштерү;

• мәгълүмати-аналитик материалларны яклауны тәэмин итү, дәүләт серен һәм коммерциячел серне, белешмәләрнең кирәкле конфиденциальлеген саклау;

• Федераль дәүләт статистика хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органы белән берлектә эшләнә торган мәгълүмати-аналитик белешмәләрне әзерләү һәм тапшыру технологиясендә бердәм техник сәясәт уздыру.

Эшчәнлек нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Комитеты белән-социаль – икътисадый мониторинг комитеты өчен 2019 елга

Эшчәнлек нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы Комитеты белән-социаль – икътисадый мониторинг комитеты өчен 2018 елга

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International